Renoveringsprojekt

Denne side vil løbende blive opdateret med nyheder og opdateringer vedrørende renovering af facader, gavle og karnapper, udskiftning af alle vinduer og døre og værn på store altaner.

Nuværende status på projektet

[opdateret 18. oktober 2023]

Projektet er i gang og der bliver udskiftet vinduer på gårdside. Beboere modtager en 2-ugers varsel og efterfølgende 3-dages varsel i postkasse. Du kan læse mere i den orienteringsskrivelse, som alle foreningens medlemmer har modtaget. Den fortæller om renoveringsprojektet og hvornår og hvordan det påvirker os – og hvordan vi skal forholde os. Skrivelsen kan også findes under dokumenter.

Oplys dit telefonummer: Vi har brug for dit telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig med kort varsel. Læs her, hvordan du gør: http://vestervaenget.dk/oplys-dit-telefonnummer-til-foreningen/

I efteråret 2023 indtil primo 2024 vil der ske udskiftning af vinduer og altandøre og facaderenovering mod gårdsiden. Det starter i lige side nr. 24/26 til nr. 48/50 og fortsætter så i ulige side nr. 61/63 til nr. 33/35.

Medlemmer, der udlejer deres lejlighed, bør orientere lejere.

Baggrund og historik for projektet

Arbejdet med at renovere vores to ejendomme har stået på over de sidste 6 år. I 2017/2018 blev faldstammerne renoveret, vandrør udskiftet og der blev opsat individuelle målere i lejlighederne. En særlig nedsat vedligeholdelsesgruppe arbejdede samtidig med anbefalingerne fra foreningens tekniske rådgiver, A4, om renovering af karnapper, udskiftning af vinduer, isolering af gavle, udskiftning af varmeforsyning og ejendommens tag.

Ordinær generalforsamling januar 2019
På baggrund af vedligeholdelsesgruppens forslag til prioritering af de forestående renoveringsarbejder
fik bestyrelsen på den ordinære generalforsamling 30. januar 2019 mandat til at udarbejde et projektforslag om renovering af foreningens facader, gavle, karnapper, altanværn og udskiftning af døre og vinduer.

Orienteringsmøde november 2019
Det resulterede i et konkret forslag udarbejdet af Kuben Management inklusive etableringen af en ”mock-up” i stuelejligheden nr. 49, st. th., til illustration af udformningen af nye karnapper. Kubens materiale blev præsenteret på et beboermøde d. 17. november 2019.

Ordinær generalforsamling januar 2020
På den ordinære generalforsamling 23. januar 2020 fik bestyrelsen mandat til at få udarbejdet udbudsmateriale til et samlet projekt indeholdende

 • renovering af karnapper,
 • udskiftning af samtlige vinduer og døre,
 • isolering af gavle,
 • renovering af murstensfacaderne på begge sider af begge bygninger samt
 • udskiftning af værn på altanerne mod Johan Kellers Vej.

Bestyrelsen fik samtidig mandat til at søge om byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune. På samme generalforsamling blev den visuelle udformning af karnapperne vedtaget. Løsningen består af en tredelt fransk altan med indvendigt brystværn af glas med mulighed for matering. Den vedtagne udvendige farve på vinduesrammerne er ’Københavnergrøn’ (RAL 6009). Det blev endvidere besluttet at fjerne brystning ved de altaner, der vender mod Johan Kellers Vej og etablere vindues- og dørparti til gulvet. Beslutning om udformning af nye værn på altanerne blev udskudt.

Foreningens samarbejde med Kuben Management afsluttedes ved udgangen af februar 2020 med indsendelsen af ansøgning til Københavns Kommune om byfornyelsesstøtte og bestyrelsen indgik efter drøftelse med flere rådgivere kontrakt med Rambøll om at udarbejde udbudsmaterialet.

Orienteringsmøde december 2020 og ordinær generalforsamling december 2020.
På orienteringsmødet den 9. december 2020 præsenterede Rambøll status for udarbejdelsen af renoveringsprojektets udbudsmateriale og præsenterede forslag til udformning af nyt værn på altanerne mod Johan Kellers Vej, som der blev truffet beslutning om på den efterfølgende skriftlige generalforsamling den 15. december 2020. Siden har Rambøll i tæt dialog med bestyrelsen arbejdet på at færdiggøre udbudsmaterialet. Det foreligger nu tilstrækkelig færdigt til at danne grundlag for at foreningen kan træffe beslutning om gennemførelse af renoveringen. Udbudsmaterialet er teknisk
kvalitetssikret af foreningens administrationsselskab.

Ekstraordinær generalforsamling april 2021
I april 2021 blev der endelig fremsat forslag til afstemning, der blev stemt igennem med 181 stemmer for, 10 stemmer imod og 13 blanke.

 • at sende opgave i udbud.
 • at acceptere tilbud på ovennævnte opgave til en samlet entreprisesum på op til 60 mio. kr. (inkl. moms).
 • at indgå kontrakt med eksterne rådgivere om teknisk bygherrestyring.
 • at indgå kontrakt med CEJ om byggesagsadministration.
 • løbende at foretage mindre justeringer og tilpasninger af renoveringsprojektet.
 • at honorere bestyrelsens tidsforbrug i direkte forbindelse med renoveringsprojektet inden for den økonomiske ramme, som fremgår af det samlede budget.
 • at finansiere renoveringsprojektet gennem
  • anvendelse af 12,5 mio. kr. fra midlerne i foreningens grundfond
  • aktivering af tilsagnet om byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune (18,7 mio. kr.)
  • optagelse af byggelån og herunder afholde løbende udgifter til bl.a. renter.
  • optagelse af fælleslån med vilkår som beskrevet i indikation på finansiering fra Arbejdernes Landsbank til finansiering af arbejdet.

Materialet fra generalforsamling kan ses under Beboerdokumenter, i mappen ‘2021-04-23 Materiale’ under ‘Generalforsamlinger’.